Tematem zainteresowań naszych Klientów jest w tym okresie ulga rodzicielska. Często zadawane są pytania, kto morze skorzystać z tej ulgi, jakie są limity dochodu uprawniającego do skorzystania z ulgi, co należy rozumieć pod pojęciem władza rodzicielska.

Otóż, jak wynika z ustawy PIT ( podatek dochodowy od osób fizycznych) podatnik ma prawo odliczyć kwotę na każde małoletnie  dziecko nad którym w roku podatkowym sprawował władzę rodzicielską. Kwota odliczenia wynosi: 92,67 miesięcznie na jedno dziecko  (przy założeniu sprawowania opieki nad maksymalnie 2 dzieci), w przypadku sprawowania opieki nad trójką i więcej dzieci na pierwsze i drugie dziecko przysługuje odliczenie  92,67 zł, na trzecie dziecko 166,67 zł, na każde kolejne 225 zł.

Limity dochodów uprawniającymi do skorzystania z ulgi są następujące 1) 112.000 zł w przypadku małżonków pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim 2) 56.000 zł w przypadku niepozostających w związku małżeńskim partnerów – rodziców dziecka. Wyjątkiem jest osoba samotnie wychowująca dziecko dla której limit dochodowy wynosi 112.000 zł.

Aby wyjaśnić pojęcie władzy rodzicielskiej organy podatkowego często odwołują się do definicji zawartej w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym gdzie wskazuje się, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, a stosownie do art. 97 § 1 tejże ustawy – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. W przepisów prawa rodzinnego władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

W związku tym, gdy w stosunku do danego dziecka obojgu rodzicom (tj. pozostającym w związku małżeńskim, partnerskim, rozwiedzionym czy w separacji) przysługuje władza rodzicielska, i władza ta jest przez nich wykonywana, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia, w granicach przysługującego limitu. Kwotę tę rodzice mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.