PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE  ZWALNIANIA PRACOWNIKA

 1. Zgodnie z art. 303 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek przedłożyć pracownikowi wypowiedzenie stosunku pracy (dalej wypowiedzenie) na piśmie.
 2. Pracownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią
 3. Pracodawca w treści wypowiedzenia nie musi podawać powodu zwolnienia pracownika za wyjątkiem umowy zawartej z pracownikiem na czas nieokreślony lub zwolnienia w trybie natychmiastowym spowodowanym ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych i innymi przewinieniami zawinionymi przez pracownika zawartymi w Kodeksie Pracy lub umowie zawartej z pracodawcą.
 4. Treść wypowiedzenia musi zawierać:
  • ostateczną datę zakończenia istniejącego stosunku pracy – zgodnie z obowiązującym okresem wypowiedzenia wynikającym z umowy o pracę lub Kodeksu Pracy (okresy liczone w tygodniach kończą się w sobotę, a okresy liczone w miesiącach – w ostatnim dniu miesiąca),
  • pouczenie pracownika o przysługującym mu prawie odwołania do sądu pracy.
 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
  • 2 dni robocze – przy dwutygodniowym i jednomiesięcznym wypowiedzeniu,
  • 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.
 1. W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wystawienia świadectwa pracy (w formie pisemnej):
  • zgodnie z art. 97 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy osobie odchodzącej z pracy lub osobie upoważnionej w dniu ustania stosunku pracy lub jeśli nie ma takiej możliwości – niezwłocznie w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy,
  • wydanie świadectwa pracy pracownikowi nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą,
  • w sytuacji, gdy pracownik nie zgadza się z treścią otrzymanego świadectwa pracy – zgodnie z art. 97 § 21 Kodeksu Pracy – może, w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy, wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie jego treści.
 1.  W związku z rozwiązaniem umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek rozliczenia się z pracownikiem polegający na:
  • wypłaceniu należnego wynagrodzenia wraz z dodatkami, jeżeli takie pracownikowi przysługują,
  • wypłaceniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jeżeli należnego urlop wypoczynkowy pracownik nie zdążył lub nie miał możliwości wykorzystać w okresie wypowiedzenia.
 1. Pracodawcy zobowiązany jest do wyrejestrowania pracownika a także członków jego rodziny (jeżeli tacy byli uprzednio zgłoszeni) z ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy (formularz ZUS ZWUA – pracownik; druk ZUS ZCNA – członek rodziny pracownika).

Podstawa prawna:

Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26.06.1974 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zmian.)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 300).