PIT – 4R to deklaracja roczna o pobranych i odprowadzonych przez płatnika zaliczkach na podatek dochodowy  do urzędu skarbowego w danym roku podatkowym. Do 31 stycznia składamy deklarację o odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy w 2019 roku.

 • PIT – 4R składają płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 33-35 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) – tj. zaliczki pobierane przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne, organy rentowe, inne podmioty zobowiązane do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Druk PIT – 4R wypełnia się za rok poprzedni – termin jej przesłania do urzędu skarbowego upływa 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym (za rok 2019 termin złożenia deklaracji upływa 31 stycznia 2020 roku).
 • Deklarację PIT – 4R należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według:
  • miejsca zamieszkania płatnika osoby fizycznej,
  • miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub miejsca siedziby płatnika, jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną,
  • w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy.
 • Deklarację PIT-4R za 2019 r. należy sporządzić na nowym formularzu PIT-4R wersja 9.  Aktualny formularz można pobrać  na stronie https://www.podatki.gov.pl/media/5706/pit-4r-9-_v1-0e_.pdf
 • PIT-4R należy złożyć do urzędu skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną.

Podstawa prawna: Art. 38 ust.1a, art. 42 ust.1a, art.42e ust.5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zmianami).