Od 1 stycznia 2021 roku  rozpocznie się ostatni już – IV etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. W kilku słowach chcielibyśmy przybliżyć temat PPK, który będzie dotyczył wszystkich pracodawców, z pewnymi wyjątkami, o których będzie mowa poniżej.

Co to są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) ?

Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie – przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Obowiązki pracodawcy związane
z wdrożeniem PPK w trzech krokach

  1. Wybór instytucji finansowej wspólnie z organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych , w terminie umożliwiającym podpisanie umowy na zarządzanie z instytucją finansową. Jeżeli na 1 miesiąc przed upływem terminu do zawarcia umowy nie zostanie zawarte porozumienie decyzję o wyborze instytucji finansowej, należeć będzie do podmiotu zatrudniającego.
  2. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK. Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku danych.
  3. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Przy czym nie zawiera się umowy o prowadzenie PPK na rzecz osoby zatrudnionej, która najpóźniej w dniu zatrudnienie ukończyła 70. rok życia oraz zawiera się umowę na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. rok życia wyłącznie na jej wniosek.

Ważne daty wdrożenia ostatniego etapu PPK

  •  Umowa o zarządzanie PPK − powinna zostać zawarta najpóźniej do dnia 23.04.2021,
  •  Umowa o prowadzenie PPK − powinna zostać zawarta najpóźniej do dnia 10.05.2021

Nie muszą wdrażać PPK

  • Mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK lub
  • Podmioty zatrudniające, jeśli w dniu objęcia ich przepisami ustawy prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych lub
  • Podmioty zatrudniające będące osobą fizyczną, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.