Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ?

Jest to system, w którym gromadzone i przetwarzane  są  dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych tj. osób fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Jakie dane gromadzone są w rejestrze?

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych obejmujące:

 • imię i nazwisko
 • obywatelstwo
 • państwo zamieszkania
 • PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

W spółce – beneficjentem rzeczywistym jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Kto jest zobowiązany dokonać zgłoszenia do rejestru?

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Zgodnie z informacją zawartą na stronie ministerstwa finansów nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom.

Kary za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia.

Warto zauważyć, że za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia informacji do rejestru, grozi spółce nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w kwocie do 1 000 000 zł. Ponadto  osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz ich aktualizacji ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

Termin do składania zgłoszeń. 

Spółki wpisane do KRS przed dniem 13 października 2019  w terminie do dnia 13 kwietnia 2020 r.

Spółki wpisane do rejestru po dniu 13 października  7 dni roboczych od daty wpisu Spółki do KRS.

 Zgłoszenie należy złożyć elektronicznie  https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Zgłoszenie możesz podpisać podpisem kwalifikowanym oraz profilem zaufanym przez ePUAP.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. zm.), która implementuje przepisy IV dyrektywy AML.