Począwszy od 1 stycznia 2020 roku fakturę do paragonu można wystawić, tylko w przypadku gdy przed wydaniem paragonu NABYWCA będący podatnikiem VAT podał SPRZEDAWCY numer NIP.

WYJĄTEK DLA PRZEWOZÓW TAXI

Nowe przepisy nie dotyczą podatników świadczących usługi taksówek osobowych,
z wyłączeniem wynajmu taksówek osobowych z kierowcą (PKWIU 49.32.11.0) – zgodnie
z art. 106b ust.7 ustawy o podatku VAT. Oznacza to, że nabywca będzie mógł otrzymać fakturę, mimo, że nie podał numeru NIP.

SANKCJE ZA WYSTAWIENIE FAKTUR DO PARAGONU BEZ NIP

Organy podatkowe ustalą dodatkowe zobowiązanie podatkowe podatnikowi, który wystawił fakturę do paragonu nie zawierającego numeru NIP nabywcy w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze (art. 106b ust. 6 i art. 109a ustawy o podatku VAT);
w stosunku do osób fizycznych przewidziana została w ww. przepisie odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

SANKCJE ZA UJĘCIE W EWIDENCJI VAT FAKTUR WYSTAWIONYCH DO PARAGONU BEZ NIP

Dla nabywców, którzy ujmą takie faktury w ewidencji VAT – organy podatkowe zastosują sankcję analogicznie jak w przypadku wystawienia faktur do paragonu bez NIP.

UWAGA STARE KASY FISKALNE = FAKTURA

Jeżeli kasa fiskalna nie posiada możliwości technicznych do wpisywania numeru NIP nie należy wymieniać kasy. W przypadku, gdy nabywca – zgłosi, że dokonuje zakupu jako podatnik, sprzedawca nie powinien rejestrować sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko od razu wystawić fakturę. Z przepisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku VAT  wynika bowiem, że podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.