Od 1 kwietnia 2020 r. duzi podatnicy, a od 1 lipca 2020 r. wszyscy podatnicy VAT będą mieli obowiązek przekazywania deklaracji VAT  w formie JPK tj. struktur logicznych publikowanych na stronie Ministerstwa Finansów http://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K są przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K. Nowy JPK_VAT będzie miał zastosowanie tylko do rozliczeń podatku VAT dokonywanych dotychczas w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast dotyczył skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10 czy VAT-14), do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy.
Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988) oraz opracowane na jego podstawie wzory struktury logicznej JPK_VAT, w formie JPK_V7M i JPK_V7K
Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni za okresy:
– od 1 kwietnia 2020 r. – obowiązkowo tylko podatnicy będący dużymi przedsiębiorcami, pozostali podatnicy mogą składać dobrowolnie,
– od 1 lipca 2020 r. – obowiązkowo wszyscy podatnicy.
Dużymi przedsiębiorcami są podatnicy niebędący mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami lub średnimi przedsiębiorcami, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.). Podatnicy niebędący dużymi przedsiębiorcami, mają możliwość wcześniejszego składania JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami. Jeżeli jednak skorzystają z tej możliwości za okresy od 1 kwietnia 2020 r., to wówczas nie będą już mogli wrócić do składania oddzielnych informacji o ewidencji zakupu i sprzedaży oraz deklaracji VAT-7 i VAT-7K na wcześniejszych zasadach.
Od 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób niż w formie nowego JPK_VAT.
Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:
– JPK_V7M – dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług miesięcznie,
– JPK_V7K – dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług kwartalnie.
Do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach należy stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach, składane są również według starych zasad).