Od 2020 roku następuje zmiana w dotychczasowych przepisach dotyczących sporządzania rocznych sprawozdań finansowych jednostek nie wpisanych do KRS.

Dotychczas obowiązek tworzenia sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej dotyczył wyłącznie jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli będących przedsiębiorcami. Od 1 stycznia 2020 roku  obowiązek ten będzie również dotyczył podmiotów nie wpisanych do KRS, a będących podatnikami CIT – tj. fundacji, stowarzyszeń itd. Dotychczasowe sprawozdanie, które mogły być przygotowane w formie dowolnego pliku np. tekstowego zostaną zastąpione sprawozdaniami przygotowanymi zgodnie ze strukturą logiczną udostępnioną  w Krajowym Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwie Finansów  https://www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan

Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy CIT, elektroniczne sprawozdania finansowe będą składać bezpośrednio do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), następnie Szef KAS będzie je przekazywał do naczelników właściwych urzędów skarbowych.

Do podpisania e-sprawozdania nie będzie wymagany podpis kwalifikowany, wystarczy podpis za pośrednictwem bezpłatnego profilu zaufanego.