Informację ZUS IWA za 2019 rok składają płatnicy składek, którzy:

  1. byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA oraz co najmniej przez jeden dzień w styczniu następnego roku
  2. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego przez cały rok, za który składana jest informacja ZUS IWA, co najmniej 10 ubezpieczonych
  3. posiadają numer REGON (art. 31 ust. 7 w zw. z art. 28 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym…).

Celem składania powyższej informacji jest ustalenie wysokości stopy procentowej dla składki wypadkowej obowiązującej na następny rok składkowy – od 1 kwietnia do 31 marca.